KOGA BOMO VOLILI

 

 

Seznam zahtev, ki smo jih v matični skupini KOGA BOMO VOLILI sooblikovali od septembra 2021, pravni strokovnjaki pa so dodali oceno, ali gre za izvedljive in z zakonodajo skladne zahteve - z izjemo zadnjih dveh zahtev.

Večina zahtev se je v večjem delu ujemala z zahtevami gibanja GLAS LJUDSTVA, zato jih na predstavnike političnih strank, s katerimi smo se sestali, nismo naslavljali, sta bili pa zato toliko bolj izpostavljeni zahtevi sprememba volilnega sistema IN opolnomočenje referenduma (2. in 6.), ki smo ju v skupini Koga bomo volili postavili visoko na prvi mesti in sta tudi sicer bistveno podrobneje opredeljeni kot pri GL.

 

1. CERKVENI DAVEK: ⭐⭐⭐⭐⭐

predlaga se nemški sistem, torej financira posamezno cerkev, razen v delu ohranjanja kulturne dediščine, kdor se deklarira za vernika te cerkve.

MNENJE PRAVNIH STROKOVNJAKOV ali je predlog izvedljiv:

a. Morda bi bilo bolje izpostaviti, da si je potrebno prizadevati k enotnosti državljanov, kamor sodi tudi pravica do veroizpovedi, vendar slednje nikakor ne gre enačiti s cerkvijo kot inštitucijo, torej bi bila uvedba prispevka za izbrano cerkev korektna in z določenimi zakonodajnimi korekcijami tudi brez težav izvedljiva.

b. DA

c. Načeloma DA

***

2. SPREMEMBA VOLILNEGA SISTEMA ⭐⭐⭐⭐⭐

Vključno z ODPOKLICEM POSLANCA, RAZKRITJEM PODATKOV KANDIDATOV, PREFERENČNIM GLASOM …

MNENJE PRAVNIH STROKOVNJAKOV ali je predlog izvedljiv:

Vsi trije strokovnjaki SODELUJEJO PRI PRIPRAVI PREDLOGA nove volilne zakonodaje, torej je

logično, da vsi trije spremembo tudi podpirajo.

***

3. MOŽNOST REFERENDUMA ZA RAZPUSTITEV PARLAMENTA IN VOLITVE (sodi pod točko 2, torej je že upoštevano v predlogu Zakona)

Pojasnilo predloga:

V zakonodajo naj bi bila kot eno od možnosti soodločanja, kot je zapisano v Ustavi RS, dodana možnost REFERENDUMA ZA RAZPUSTITEV PARLAMENTA in posledično VOLITVE, in sicer z pomenu primerno višjim kvorumom, recimo z vloženimi 150.000 podpisi in pogojem minimalne udeležbe na referendumu v višini 1/2 vseh volilnih upravičencev ...

Avtorica predloga Petra Fikfak še dodaja:

"Kar imamo sedaj, je izigravanje 3. člena URS, ki pravi: Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Vlada, ki ima vsega 25 % podporo, ki nima niti 46 glasov za sprejemanje zakonov, nam je odvzela ustavno pravico - oblast ima ljudstvo ...

MNENJE PRAVNIH STROKOVNJAKOV ali je predlog izvedljiv:

a. Absolutno podpiram predlog. Morda bi ga bilo potrebno vezati celo na predsednika (seveda ne trenutnega) države, da po 'uradni' dolžnosti ta referendum razpiše ob izpolnitvi določenega pogoja, na primer zbranih dovolj podpisov … Tovrstna ureditev bi predstavljala KOREKTNO in KONKRETNO varovalko pred deviacijami, kakršni smo priča prav v tem mandatu DZ. Poslanci in stranke ter tudi vlada bi se bili prisiljeni potruditi za dobro ljudstva, sicer bi tvegali referendum in razpust PARLAMENTA. Odličen predlog!

b. DA: soglašam s predlogom, ki najbrž zahteva spremembo Ustave. Sicer se mi bolj od tega zdi pomemben predlog za spremembo volilnega sistema. Volitve so najmanj na vsake štiri leta, odpoklic parlamenta pa najbrž ne. Poleg tega je bolj pomembno izvoliti prave ljudi, ki jih potem ni treba odpoklicati, kot pa pogosto prakticirati odpoklic.

c. Predlog, ki sicer terja spremembo ustave, podpiram; premisliti je treba ali je 150 000 podpisov prava mera, morda bi šli na 10% volilnih upravičencev? Spreminjanje ustave pa je priložnost za dodatno okrepitev neposredne (referendumske) demokracije (omilitev omejitev referendumskega odločanja, uveljavitev pravega zakonodajnega referenduma, ne le posvetovalnega in o že sprejetem zakonu).

***

4. UMIK INSTITUTA ZASTARANJA za poslance oz. ministre v Sloveniji

in sicer za koruptivna dejanja, dejanja zoper nedotakljivost telesa ter dejanja okoriščanja s političnim položajem na področjih gospodarstva (in še česa?) – predlog izhaja iz razvpitih primerov v samostojni Sloveniji ter evidentnega izigravanja zakonodaje, kot smo mu priča v primeru tandema Matoz-Janša …

MNENJE PRAVNIH STROKOVNJAKOV ali je predlog izvedljiv:

a. Podpiram PODALJŠANJE ZASTARALNEGA ROKA.

b. DA v načelu. Nisem pa prepričan, da to pravno povsem zdrži. Kolikor vem kazniva dejanja le izjemoma ne zastarajo, npr. zločini proti človeštvu. Morda bi kazalo podaljšati rok zastaranja.

c. Skupaj z drugimi ukrepi za krepitev odgovornosti političnih funkcionarjev, kar bi bilo treba sistematično pripraviti …

***

5. REFORMA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA

Vsem dobro znano dejstvo je, da je zdravstveni sistem talec enega najmočnejših lobijev, posrednikov in trgovcev z zdravili in medicinsko opremo. Tu se 'obračajo' vrtoglavi zneski, malo manj vrtoglavi - a za posameznika še kako - pa tudi poniknejo, se ve, da v žepe tega in onega v dobro prepredenem mreženju. To je tudi razlog, da so se vsi dosedanji poskusi, da bi se v zdravstvu naredilo red, izjalovili, saj se nihče ne bo prostovoljno odrekel zaslužku. Kvečjemu nasprotno. In tudi če bi se kdo že hotel, je 'izstop' brez neprijetnih posledic praktično nemogoč.

A to odtekanje sredstev še zdaleč ni vse, kar pesti javno zdravstvo. Tu so še plačne nesorazmernosti, interesi neredkih zdravnikov, ki kot zasebniki v popoldanskem času s pridom izkoriščajo sistemsko neurejenost ...

Svoje dodajo tudi zdravstvene zavarovalnice, ki v želji po čim višjih zaslužkih vse bolj posegajo v pravice pacienta, mi pa na drugi strani pridno zbiramo zamaške in sredstva.

Da o nenehnih sporih znotraj posameznega sektorja in stanovskem rivalstvu niti ne govorim.

Pravzaprav je še dobro, da zdravstveni sistem kolikor toliko spodobno funkcionira, če seštejemo vse našteto - in še tisto, česar niti nisem naštela.

Zato menim, da je ZDRAVSTVENA REFORMA NUJNA. Da je nujno poseči v temelje in izničiti vse anomalije, ki so se skozi leta le še kopičile, četudi smo pogosto z zgroženostjo obravnavali nečednosti, ki so pricurljale na dan. To pa je bilo tudi vse. Oziroma, če povem z izrekom:

Tresla se je gora, rodila se je miš. V našem primeru še več njih!

A enkrat je pač potrebno reči: DOVOLJ! Torej to izrecimo.

MNENJE PRAVNIH STROKOVNJAKOV ali je predlog izvedljiv:

a. Zdravstvena reforma je nujno potrebna in ob primerni politični volji oz. pripravljenosti tudi izvedljiva. Konkretni in povsem transparentno predstavljeni, ne pa zgolj načelni predlogi oz. načini bi morali biti predstavljeni že v samem predvolilnem programu, sicer 'volja' kaj hitro uplahne.

b. Seveda je ZDRAVSTVENA REFORMA NUJNA. Vendar kakšna? Oblikovati moramo vsaj nekatera izhodišča, kot npr.:

- razvojna (kadrovska in infrastrukturna) krepitev javnega zdravstva po evropskih standardih financiranja (trenutno daleč izpod) in kakovosti, ob evropsko primerljivih plačah zdravnikov in medicinskih sester;

- dosledna razmejitev javnega in zasebnega izvajanja zdravstvene dejavnosti s kadrovskega in infrastrukturnega (prostori, oprema) vidika;

-zasebna (koncesionirana) zdravstvena je lahko dopolnilna dejavnost, ki izpopolnjuje teritorialno in specialistično mrežo zdravstvene ponudbe;

- kakovostna zdravstvena dejavnost je nepogrešljiva dopolnilna ponudba dolgotrajne oskrbe, ki jo mora obvezno izvajati zdravstvo;

- izvajanje zdravstvene (javne in zasebne) dejavnosti izključno kot neprofitne dejavnosti in uvajanje sodobnih načinov korporativnega upravljanja v javnih zdravstvenih zavodih;

c. ABSOLUTNO DA!

***

6. UMIK OMEJITEV REFERENDUMA oz. dela o NEDOPUSTNOSTI REFERENDUMA, ⭐⭐⭐⭐⭐

konkretno 2. odstavka 90. člena USTAVE RS. Naloga politike je ljudem postreči z dejstvi in informacijami; v kolikor slo slednje neprimerne, nepopolne ali jih sploh ni, ne morejo BITI LJUDJE PRIKRAJŠANI SOODLOČANJA, ki jim po tej isti USTAVI PRIPADA. Sploh glede na dejstvo, da smo v zadnjem času priča vse več poskusom, da se pri sprejemanju posameznih zakonov že v neprej predvidi možnost referenduma, zato ga skuša politila ŽE V NAPREJ TUDI PREPREČITI S PREPOVEDJO – in to je zagotovo najbolj bizarna oblika izkoriščanja 2. odstavka 90. člena, ki se je sprevrgel v POMEMBNO IN NEVARNO OROŽJE POLITIKE.

MNENJE PRAVNIH STROKOVNJAKOV ali je predlog izvedljiv:

a. Stvari so 'ušle iz rok' oziroma so bile predlagatelju omejitve puščene 'preveč odprte roke', kar zdaj plačujemo. Se absolutno strinjam.

b. DA – POGOJNO. Menim, da je treba prevetriti referendumsko zakonodajo. Ne smemo pa pozabiti na razloge za nastale omejitve, ki izvirajo iz krize 2008-2013. Takrat se je referendumsko odločanje izrabljalo kot sredstvo Janševe opozicije proti vsem sistemskim spremembam, ki so praviloma ljudem neljube (npr. pokojninska reforma), saj imajo pogosto za ljudi neprijetne kratkoročne učinke, so pa nujne na dolgi rok.

c. Se zelo strinjam, glejte enak predlog pod 3.

***

7. UZAKONITEV OBVEZNE VOLILNE UDELEŽBE

Predlog je vsekakor zelo na meji sprejemljivega, kajti OBVEZNOST ni nikoli demokratična, pa naj jo zavijemo v še tako prostovoljno maniro. In vendar ... zdi se, da je dojemanje demokracije pri nas še vedno v povojih, kajti DEMOKRACIJA postane vredna svojega imena ŠELE, ko večina državljanov doda k posamezni odločitvi svoj glas. In kateri glas je lahko pomembnejši od VOLITEV? Ga ni. Od tod tudi predlog, ki bi - vsaj za nekaj časa - urejal, da bo volja ljudi v resnici vidna, evidentna in tudi uslišana. Mlada demokracija, kot je naša, je postavljena pred številne izzive, in uveljavljanje volje posameznika je vsekakor en od njih. Zategadelj je prva naloga politike, da ljudi pripelje na volišča, kjer se skladno z lastnimi prepričanji izjasnijo o vseh perečih problematikah in izbiro posameznikov, ki nas bodo v obdobju trajanja mandata zastopali.

MNENJE PRAVNIH STROKOVNJAKOV ali je predlog izvedljiv:

a. Podpiram predlog in ne vidim ovir za uzakonitev, res pa je, da predlagam blažje sankcije, recimo takso.

b. DA-POGOJNO: Dal bi prednost spodbudam za udeležbo na volitvah pred obveznostjo. Obveznosti bi morala slediti sankcija, sicer to ni obveznost. Ljudje pa bi morda iz nejevolje glasovali proti onemu, ki je obveznost in sankcije uvedel. Spodbuda bi lahko bila 1 % davčna olajšava pri plačilu dohodnine.

c. Nisem naklonjen. Z novim volilnim sistemom in referendumsko zakonodajo moramo krepiti državljansko odgovornosti in postopno zgraditi zaupanje v politični razred, kar bo okrepilo interes za udeležbo na volitvah. Predlogi, kakšen volilni sistem so znani: Poslanci morajo postati predstavniki ljudstva in ne strank in ljudstvu tudi odgovarjati.

***

8. JAVNO ŠOLSTVO MORA BITI ABSOLUTNO LOČENO OD CERKVE IN POLITIKE

Skozi celotno obdobje samostojne Slovenije se šolstvo še uspešno upira vse bolj izrazitim težnjam, da bi se Cerkev, s tem imam v mislih konkretno RKC, zopet aktivneje vpletla tudi v šolsko politiko, kot se ji je pod to vlado uspelo vplesti v javno življenje in odločanje, četudi je po USTAVI RS njena vloga povsem jasna, predvsem pa ločena od države, torej tudi od šolskega sistema - vsaj kar se javnega dela tiče.

Ravno tako so bile izražene tudi želje, morda celo še izrazitejše in zato nevarnejše, po vplivu politike na samo poučevanje, kar je najbolj neposredno opazno pri zgodovini in slovenskem jeziku, saj se pri prvem določena poglavja polpretekle zgodovine obravnavajo ali izjemno skopo ali pa se sploh ne, ravno tako pa je šolski program okrnjen tudi za seznam priporočene literature, med drugim knjig, kot so Dnevnik Ane Frank, Solzice, Pod svobodnim soncem ..., četudi bi nam moralo biti jasno, kaj to pomeni za bralno kulturo in posledično pismenost v Sloveniji.

Zato je NUJNO zaščititi otroke pred vplivom obeh segmentov in JAVNO ŠOLSTVO opredeliti kot nedotakljivo tudi v zakonodaji, če ne gre drugače, tudi v samo USTAVI, kot je to opredeljeno za vodo - a z dodatnimi varovalkami, kajti tudi zaščita vode se je konec koncev izkazala za pomanjkljivo. A o tem več v naslednjem predlogu.

(Enako naj bi veljalo tudi za POLICIJO IN VOJSKO, sploh glede neodvisnosti od politike.)

MNENJE PRAVNIH STROKOVNJAKOV ali je predlog izvedljiv:

a. Predlog v resnici že ureja zakonodaja, res pa je, da je USTAVA RS pisana v načelni obliki in je kot taka premalo obligatorna oz. natančna. Predlog bi bilo v okviru sedanje zakonodaje mogoče uveljaviti z vpisom v že obstoječe zakone v vseh treh strukturah ter, dodatno, tudi na zakonodajni, torej na tožilstvu.

b. DA, kar zadeva šolstvo! Kar zadeva vojsko in policijo in ostale javne in državne službe predlagamo: a) zakon o kadrovanju na ključna mesta v javnem sektorju, ki naj bi umaknil politiko iz neposrednega odločanja in dal to mesto strokovni presoji referenc kandidatov (vključno s suspenzom v zadnjem obdobju imenovanih) in b) nov zakon o javnih zavodih, ki naj zmanjša vpliv politike ter poveča vpliv stroke in uporabnikov na upravljanje javnih zavodov.

c. Se strinjam, da je ideološki vdor vladajoče stranke v izobraževanje, humanistične znanost (predvsem zgodovina) in kulturo razlog za resno zaskrbljenost. Brezobzirno potvarjanje zgodovine, omalovaževanje vsega, kar ni v ideoloških okvirih desnice, pretok tega v šolske klopi in javno manifestiranje, je treba zaustaviti; zastavlja pa se vprašanje kako drugače, kot na volitvah. Z zakonodajo s področja izobraževanja in represivnih organov, medijev… je to vsekakor izvedljivo, če je prava večina v DZ.

Vsekakor kaže na politizacijo vseh vrst, vključno z mediji in represivnimi organi javno opozoriti.

***

9. V ČASU TRAJANJA IZREDNIH RAZMER IMA VLADA OMEJENA POOBLASTILA.

Pojasnilo:

V času trajanja izrednih razmer (bolezen, naravne katastrofe ...) LAHKO VLADA sprejema zgolj in samo ZAČASNE ODLOKE, ki se nanašajo izključno na obvladovanje posledic krize oziroma vzrokov za razglasitev kriznih razmer, ABSOLUTNO pa sledijo ustavno-pravnemu redu v Sloveniji.

Ob prenehanju razlogov za izredne razmere AVTOMATIČNO prenehajo veljati tudi odloki, sprejeti v času izrednih razmer. Vsakršna drugačna oblika posegov v zakonodajo se smatra za hudo kršitev oziroma zlorabo položaja in je pravna odlaga za takojšnje prenehanje mandata vladi ter razpis predčasnih volitev.

MNENJE PRAVNIH STROKOVNJAKOV ali je predlog izvedljiv:

a. Nesporno.

b. DA.

c. To bi bilo normalno in je izvedljivo s spremembo zakonodaje.

***

10. POLITIKA MORA ODGOVORNOST ZA JAVNO ZDRAVJE, ZA OKOLJE IN ZA PODNEBNE SPREMEMBE POSTAVITI PRED INTERESE KAPITALA.

MNENJE PRAVNIH STROKOVNJAKOV ali je predlog izvedljiv:

a. DA.

b. DA.

c. To bi moralo veljati za vsako politiko in izhaja iz znamenitih PPP (people, planet prosperity) in pomeni zaton neoliberalizma. Žal v Sloveniji zvesto sledimo neoliberalnim globalnim trendom. Le vlada z zave3danjem svoje družbene odgovornosti se lahko temu upre. Mehanizmi so znani, le prava politična volja se mora zbrati.

***

11. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI Z USTAVO RS ZA OBSTOJEČO ZAKONODAJO IN VSE PODZAKONSKE AKTE, sprejete od marca 2020 dalje.

Zahteva je pravzaprav ZRCALO trenutnega časa, je ugotovitev in dejstvo, da je zadnje leto in pol v slovensko zakonodajo vneslo nov deležnika, in sicer MALOMARNOST TER PRILAGODLJIVOST. Zakone, dopolnila, odloke ... vse mogoče oblike se sprejema vsevprek, brez tehtnega razmisleka, posveta s stroko, kaj šele z zainteresirano javnostjo. Vse je, kot bi rekel moj dedek, strojeno NA HORUK! Zato bo po zamenjavi te vlade NUJNO preverjanje skladnosti VSEH posegov v zakonodajo z USTAVO RS, ne le določenih delov po presoji trenutnih političnih odločevalcev. RAVNO TAKO NUJEN je, se razume, TUDI UMIK vseh škodljivih, dvoumnih ... zakonov, novel, dopolnil ...

MNENJE PRAVNIH STROKOVNJAKOV ali je predlog izvedljiv:

a. DA.

b. DA.

c. Prvo dejanje nove vlade bi morala biti razveljavite škodljive in proti ustavne zakonodaje … seznam teh zakonov je bolj ali manj znan.

***

12. DOPOLNITEV 78. ČLENA USTAVE

Zahteva je tista, brez katere bo kakovosten razvoj družbe v državotvornem smislu še dolgo ohromljen. Na eni strani imamo namreč mlade in ljudi s socialnega obrobja, za katere predstavlja nakup stanovanja znanstveno fantastiko - cel segment prebivalstva, seveda zaradi v nebo rastočih cen stanovanj, ureja svoje bivanjske razmere zgolj z uveljavljanjem dedovanja po sorodnikih, dotlej pa je prepuščen na milost in nemilost bodisi oderuškim najemninam ali prostorski stiski, kar je z vidika urejene skupnosti bizarno. Namesto da bi mladi aktivno sodelovali pri gradnji države, s omejeni v samem bivanju, zato ne moremo pričakovati, da bodo aktivno dejavni v tej družbi, torej jim praktično vzamemo besedo, saj so se prisiljeni ukvarjati sami s seboj in lastnim preživetjem, kar meče sila slabo luč na državo kot skupnost.

Na drugi strani pa vidimo, da država dela vse, da bi najbogatejšemu sloju še olajšala kopičenje kapitala, ki ga potem pretvorijo v prvine za dodatno plemenitenje kapitala, v kar, med drugim, sodijo tudi investicije v stanovanja - novogradnje in tudi že obstoječa. Seveda je kapital namenjen samemu sebi, torej svoji rasti, zategadelj ne preseneča, da so najemnine, kakršne pač so. Zato MORA DRŽAVA z regulacijo tako cen na eni strani kot tudi aktivne stanovanjske politike URAVNOVESITI to nesorazmerje in omogočiti vsem državljanom spodobne bivanjske razmere, seveda pa mora biti za to podan temelj, ki je VSEKAKOR USTAVNA PRVINA.

Zato predlagamo DOPOLNITEV USTAVE RS, da je DOLŽNOST DRŽAVE ZAGOTOVITI DOSTOJNE BIVANJSKE PRAVICE VSEM DRŽAVLJANOM SLOVENIJE, saj je PRIMERNO STANOVANJE OSNOVNA ČLOVEKOVA PRAVICA.

Naj tu dodam, da kljub dopolnitvi USTAVE RS ni pričakovati čudežev čez noč, je pa vsekakor dovolj kakovostna sprememba, ki bo omogočala delovanje v pravi smeri tako civilnodružbenim organizacijam kot tudi zakonodaji.

MNENJE PRAVNIH STROKOVNJAKOV ali je predlog izvedljiv:

a. To bi moralo biti že sicer urejeno sistemsko, zato samo načelen vpis v USTAVO RS nima nekih pravno zavezujočih posledic. Primerneje je to zakonsko urediti v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za dom, delo, družino …

b. Da, absolutno.

c. To je nadvse pomembno vprašanje in se ga je treba lotiti celovito, ne le s spremembo ustave, ki lahko prispeva k spreminjanju družbene odgovornosti do tega vprašanja, kaj več pa ne. Mislim, da bi tudi glede stanovanjske problematike morali zapisati izhodišča, tako kot ste zastavili:

- razvojna zaveza vlade je zagotoviti dostojne bivanjske pravice vsem državljanom Slovenije,

- povečajo se vlaganja državnega in občinskih proračunov v stanovanjske sklade, tako, da bo obseg investicijskih sredstev za stanovanjsko izgradnjo v višini … do leta ..., kar bo zagotovilo gradnjo … stanovanj do … leta,

- občine v prostorskih načrtih in upravne enote v upravnih postopkih prednostno obravnavajo zagotavljanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo.

***

13. Ministrstva lahko vodijo le STROKOVNJAKI z ustrezno izobrazbo in izkazanimi referencami na dotičnem področju.

***

14. Gospodarstvo je lahko USPEŠNO LE, če temelji na SOŽITJU Z DELAVCEM IN NARAVO!

Kar pomeni usmerjeno, določeno razporejanje dobička, izhajajoč iz dejstva, da je gospodarski subjekt uspešen le, če je zadovoljen tudi delavec, ki ustvarja dobiček, in če skrbi za okolje, v katerem se nahaja. Poudariti je potrebno tudi socialno podjetništvo, krožno gospodarstvo, samozadostnost, delavske banke, dolgoročnost gospodarskih usmeritev ...

 

NAZAJ NA PREJŠNJO STRAN